បានចុះបញ្ជីនៅក្នុង មធ្យោបាយធ្វើដំណើរ

Biz for Sale
​កំពុងដំណើរការ

អាជីវកម្មទេសចរណ៍សំរាប់លក់

$ 15,000
This is an opportunity to take over a unique tour business in Siem Reap. The business is a [ច្រើនទៀត]
This is an opportunity to take over a unique tour business in Siem Reap. The business is an already-operating tour [ច្រើនទៀត]
  • កំណត់ពាក្យសម្ងាត់ឡើងវិញ

  • ស្វែងរក

    $ 300 ទៅ $ 2,500,000

    $ 300 ទៅ $ 2,500,000

    $ 300 ទៅ $ 2,500,000

  • បញ្ជីរបស់យើង

បញ្ជីប្រៀបធៀប