លទ្ធផលស្វែងរករបស់អ្នក

អាជីវកម្មទេសចរណ៍សំរាប់លក់

$ 15,000
បន្ថែមទៅចំណូលចិត្ត
429

Description

This is an opportunity to take over a unique tour business in Siem Reap. The business is an already-operating tour business that is being sold with extensive inventory and equipment, along with an office that also operates as a cafe.

The acquisition of this business property includes all of its inventory including:

18 Bicycles + 1 Spare Frame
Workshop parts and tools
Office space and furniture
Tuk-tuk
Motorbike
Website and advertising
Logo design on shirts and hats
Helmets and Rain Gear
Coffee Setup and Furnishings
The bicycles are classic scooters with a maximum speed of 25 km per hour with the motor on, and an option to manually pedal with the motor off. This business opportunity would suit someone looking to get into the tour industry in Siem Reap, or could also suit a hotel operator who is looking to create an additional revenue stream by offering rental bikes to their guests.
Please contact the business owner for more information by:
Email: info@coas-tours.com

លេខសម្គាល់: 29042
តម្លៃ: $ 15,000
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន: Casmbodia on a Solex
ប្រភពដើមនៃប្រទេស: Cambodia
# ហាង: 1
ចុះបញ្ជីអាករ: No
ព័ត៌មានអំពីក្រុមហ៊ុន: Yes
កាលបរិច្ឆេទដែលអាចប្រើបាន: 2020-05-05
អចលនទ្រព្យបច្ចុប្បន្ន: Rent

ទាក់ទងខ្ញុំ

Schedule a showing?
អ្នកអាចឆ្លើយតបសារឯកជនពីទំព័រ "ប្រអប់ទទួល" នៅក្នុងគណនីអ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នក។
  • កំណត់ពាក្យសម្ងាត់ឡើងវិញ

  • ស្វែងរក

    $ 300 ទៅ $ 2,500,000

    $ 300 ទៅ $ 2,500,000

    $ 300 ទៅ $ 2,500,000

  • បញ្ជីរបស់យើង

បញ្ជីប្រៀបធៀប