លទ្ធផលស្វែងរករបស់អ្នក

GDPR Terms

 

Here are some of the key features of the GDPR act that affects businesses:

 • All websites must explicitly disclose that they are collecting personal data.
 • Businesses must inform individuals about why, how and where they store and process users’ data.
 • Users have a right to ask for a portable copy of the data collected from them.
 • They have the right to have their data erased under some circumstances.
 • Businesses with core activities where they collect personal data must have a data protection officer.
 • Businesses must report serious breaches of information within 72 hours.
 • GDPR violators can be fined up to €20 million or up to 4% of the annual worldwide turnover.
 • កំណត់ពាក្យសម្ងាត់ឡើងវិញ

 • ស្វែងរក

  $ 300 ទៅ $ 2,500,000

  $ 300 ទៅ $ 2,500,000

  $ 300 ទៅ $ 2,500,000

 • បញ្ជីរបស់យើង

បញ្ជីប្រៀបធៀប