បានចុះបញ្ជីនៅក្នុង ហាងសម្លៀកបំពាក់

Biz for Sale
​កំពុងដំណើរការ

ហាងសម្លៀកបំពាក់សេងបន្ទាន់

$ 5,000
ហាងសម្លៀកបំពាក់ចម្រុះវ័យត្រូវការសេងបន្ទាន់! ហាងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ ១៩៨៦ ដែលមានឱសថស្ថា [ច្រើនទៀត]
ហាងសម្លៀកបំពាក់ចម្រុះវ័យត្រូវការសេងបន្ទាន់! ហាងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ ១៩៨៦ ដែលមានឱសថស្ថាន និងហាងបោះពុម្ពជាប់សងខាង [ច្រើនទៀត]
Biz for Sale
​កំពុងដំណើរការ

លក់ហាងសម្លៀកបំពាក់

$ 10,000
សម្លៀកបំពាក់នារី-កូនក្មេងត្រូវការលក់ចេញបន្ទាន់! នេះជាឱកាសដ៏ល្អចំពោះលោកអ្នកដែលចាប់អារម្ម [ច្រើនទៀត]
សម្លៀកបំពាក់នារី-កូនក្មេងត្រូវការលក់ចេញបន្ទាន់! នេះជាឱកាសដ៏ល្អចំពោះលោកអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបើកហាងលក់សម្លៀក [ច្រើនទៀត]
Biz for Sale
​កំពុងដំណើរការ

សេង​ហាងលក់សំលៀកបំពាក់ទាន់សម័យ

$ 5,600
ហាងសម្លៀកបំពាក់ត្រូវការសេង ទីតាំង​ នៅផ្លូវសុខសាន្ត,​ ហួសខារ៉ាអូខេកេសរគោល​ ប្រហែល១០០​ម ខ [ច្រើនទៀត]
ហាងសម្លៀកបំពាក់ត្រូវការសេង ទីតាំង​ នៅផ្លូវសុខសាន្ត,​ ហួសខារ៉ាអូខេកេសរគោល​ ប្រហែល១០០​ម ខាងឆ្វេងដៃ,ក្រុងសៀមរាប សម [ច្រើនទៀត]
  • កំណត់ពាក្យសម្ងាត់ឡើងវិញ

  • ស្វែងរក

    $ 300 ទៅ $ 2,500,000

    $ 300 ទៅ $ 2,500,000

    $ 300 ទៅ $ 2,500,000

  • បញ្ជីរបស់យើង

បញ្ជីប្រៀបធៀប