បានចុះបញ្ជីនៅក្នុង ហាងសម្លៀកបំពាក់

5
Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស
ការផ្តល់ជូនថ្មី

សេងហាង

$ 15,000 Include some material
សេងទាំងគ្រឿងតាំង : 15000$ សេងតែ សំបកផ្ទះ និងគ្រឿងជាប់ជញ្ជាំង : 1 ...
សេងទាំងគ្រឿងតាំង : 15000$ សេងតែ សំបកផ្ទះ និងគ្រឿងជាប់ជញ្ជាំង : 1 ...
Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស
ការផ្តល់ជូនថ្មី

សេងហាង បន្ទាន់

Spacial price $ 9,999 Include some material
សេងហាង បន្ទាន់ តម្លៃ: $9,999 ទីតាំង: ផ្ទះលេខ១០ ផ្លូវ ១៨៤ សង្កាត់ ...
សេងហាង បន្ទាន់ តម្លៃ: $9,999 ទីតាំង: ផ្ទះលេខ១០ ផ្លូវ ១៨៤ សង្កាត់ ...
Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស

សេងហាង

$ 1,300 Include some material
សេងហាង ទីតាំងល្អសំរាប់សាឡន កាហ្វេ បោកអុត ហាងខោអាវ សំបូរហាងផឹកសុី ...
សេងហាង ទីតាំងល្អសំរាប់សាឡន កាហ្វេ បោកអុត ហាងខោអាវ សំបូរហាងផឹកសុី ...
Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស
ការផ្តល់ជូនថ្មី

សេងតូប​ ឬជួលតួប

For price,feel free to contact
សេងតូប​ ឬជួលតុប សេងក្នុងតម្លៃសមរម្យ ទីតាំង:នៅ ក្នុងផ្សារស្ទឹងមាន ...
សេងតូប​ ឬជួលតុប សេងក្នុងតម្លៃសមរម្យ ទីតាំង:នៅ ក្នុងផ្សារស្ទឹងមាន ...
Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស

សេងហាងសម្លៀកបំពាក់

Spacial price $ 1,000
សេងហាងបន្ទាន់ តម្លៃ1000$ ថ្លៃផ្ទះ200$ក្នុងមួយខ ផ្ទះថ្មីស្អាតកណ្ត ...
សេងហាងបន្ទាន់ តម្លៃ1000$ ថ្លៃផ្ទះ200$ក្នុងមួយខ ផ្ទះថ្មីស្អាតកណ្ត ...
Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស

សេងហាងលក់សំលៀកបំពាក់ទាន់សម័យ

$ 25,000 Can existing income from 5000 $ to 8000$
យើងខ្ញុំត្រូវការសេងហាងលក់សំលៀកបំពាក់ទាន់សម័យបន្ទាន់លើផ្លូវធំ មូល ...
យើងខ្ញុំត្រូវការសេងហាងលក់សំលៀកបំពាក់ទាន់សម័យបន្ទាន់លើផ្លូវធំ មូល ...
Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស

សេងហាង លក់សម្លៀកបំពាក់

$ 15,000 Urgently
សេងហាង លក់សម្លៀកបំពាក់ទាន់សម័យ -តម្លៃ:15000$(រសរាន់ឡើនតម្លៃពិសេស ...
សេងហាង លក់សម្លៀកបំពាក់ទាន់សម័យ -តម្លៃ:15000$(រសរាន់ឡើនតម្លៃពិសេស ...
Biz for Sale
​កំពុងដំណើរការ

សេងហាងលក់កាបូប

Spacial price $ 29,999
សេងហាងលក់កាបូប តូបលេខ A1-02 ទំហំ 3.5m*3.5m ស្ថិតនៅក្នុងផ្សារ​ទំន ...
សេងហាងលក់កាបូប តូបលេខ A1-02 ទំហំ 3.5m*3.5m ស្ថិតនៅក្នុងផ្សារ​ទំន ...
Biz for Sale
​កំពុងដំណើរការ

ហាងសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់សេង

$ 18,000
ហាងសម្លៀកបំពាក់មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងផ្សារ ស្ពានដែក ដែលមានអតិថិជន​ស្រាប់​ និងជាទីកន្លែងដែលអ [ច្រើនទៀត]
ហាងសម្លៀកបំពាក់មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងផ្សារ ស្ពានដែក ដែលមានអតិថិជន​ស្រាប់​ និងជាទីកន្លែងដែលអ្នកទេសចរក្នុង និងក្រៅស្រុ [ច្រើនទៀត]
Biz for Sale
​កំពុងដំណើរការ

សេងហាងសម្លៀកបំពាក់

$ 20,000
ហាងសម្លៀកបំពាក់មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងផ្សារ ស្ពានដែក ដែលមានអតិថិជន​ស្រាប់​ និងជាទីកន្លែងដែលអ [ច្រើនទៀត]
ហាងសម្លៀកបំពាក់មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងផ្សារ ស្ពានដែក ដែលមានអតិថិជន​ស្រាប់​ និងជាទីកន្លែងដែលអ្នកទេសចរក្នុង និងក្រៅស្រុ [ច្រើនទៀត]
  • កំណត់ពាក្យសម្ងាត់ឡើងវិញ

  • ស្វែងរក

    $ 300 ទៅ $ 2,500,000

    $ 300 ទៅ $ 2,500,000

    $ 300 ទៅ $ 2,500,000

  • បញ្ជីរបស់យើង

បញ្ជីប្រៀបធៀប