បានចុះបញ្ជីនៅក្នុង ហាងសាឡន - ម៉ាស្សា និងស្ប៉ា

Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស
ការផ្តល់ជូនថ្មី

សេងហាង​

Can negotiate
សេងហាងសាឡន(សេងបន្ទាន់) តំលៃចរចារបាន សេវាកម្មមាន : តរ៉ោមភ្នែក ធ្វ ...
សេងហាងសាឡន(សេងបន្ទាន់) តំលៃចរចារបាន សេវាកម្មមាន : តរ៉ោមភ្នែក ធ្វ ...
2
Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស
ការផ្តល់ជូនថ្មី

សេងហាងសាឡន​

$ 1,700
សេងហាងសាឡន​ តម្លៃ:1700$ ចរចារបាន​ ថ្លៃផ្ទះជួល:១៥០$ ចរចារបាន ទីតា ...
សេងហាងសាឡន​ តម្លៃ:1700$ ចរចារបាន​ ថ្លៃផ្ទះជួល:១៥០$ ចរចារបាន ទីតា ...
Biz for Sale
​កំពុងដំណើរការ

សេងហាងសាឡនបន្ទាន់

$ 12,000
សេងហាងសាឡនបន្ទាន់!!! អាជីវកម្មស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ ព្រះត្រសក់ផ្អែម(ផ្លូវ63) កែង​​នឹងផ្ [ច្រើនទៀត]
សេងហាងសាឡនបន្ទាន់!!! អាជីវកម្មស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ ព្រះត្រសក់ផ្អែម(ផ្លូវ63) កែង​​នឹងផ្លូវ 240 ទល់មុខផ្សារ ស៊ីលិ [ច្រើនទៀត]
ការផ្តល់ជូនពិសេស
ការផ្តល់ជូនថ្មី

សេងហាងសាឡន

$ 6,500 Urgently
សេងហាងសាឡន(បន្ទាន់) តម្លៃសេង: 6500$ ថ្លៃផ្ទះជួល: 330$/ ខែ ប្រាក់ ...
សេងហាងសាឡន(បន្ទាន់) តម្លៃសេង: 6500$ ថ្លៃផ្ទះជួល: 330$/ ខែ ប្រាក់ ...
8
Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស
ការផ្តល់ជូនថ្មី

សេងហាងសាឡន

$ 2,500 Urgently
សេងហាងធ្វើក្រចក់ ផាត់មុខ តម្លៃសេង:2500$ មានសម្ភារៈជាច្រើនមុខ ផ្ទ ...
សេងហាងធ្វើក្រចក់ ផាត់មុខ តម្លៃសេង:2500$ មានសម្ភារៈជាច្រើនមុខ ផ្ទ ...
4
Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស
ការផ្តល់ជូនថ្មី

សេងហាង​

$ 5,500 Urgently
សេងហាងសាឡន​បន្ទាន់ តម្លៃ:5500$ ថ្លៃផ្ទះជួល:600$ក្នុង1 ខែ កុងត្រា ...
សេងហាងសាឡន​បន្ទាន់ តម្លៃ:5500$ ថ្លៃផ្ទះជួល:600$ក្នុង1 ខែ កុងត្រា ...
4
Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស
ការផ្តល់ជូនថ្មី

សេងហាងធ្វើក្រចក

$ 1,500 Urgently
សេងហាងធ្វើក្រចកតំលៃ1500$ នៅសល់លុយកក់មួយខែតំលៃជួល200$ មានអីវ៉ាន់ស ...
សេងហាងធ្វើក្រចកតំលៃ1500$ នៅសល់លុយកក់មួយខែតំលៃជួល200$ មានអីវ៉ាន់ស ...
Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស
ការផ្តល់ជូនថ្មី

សេងហាងសាឡន

$ 2,500 Urgently
សេងហាង រួមទាំងឥវ៉ាន់ សាឡន បន្ទាន់ ឥវ៉ាន់នៅថ្មី ល្អៗ រួមជាមួយលុយក ...
សេងហាង រួមទាំងឥវ៉ាន់ សាឡន បន្ទាន់ ឥវ៉ាន់នៅថ្មី ល្អៗ រួមជាមួយលុយក ...
Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស

សេងហាង

Contact us please
សេងហាង សេងក្នុងតំលៃធូរថ្លៃ ទីតាំងល្អ​ ម្តុំផ្សារទួលទំពួង​ សំភារៈ ...
សេងហាង សេងក្នុងតំលៃធូរថ្លៃ ទីតាំងល្អ​ ម្តុំផ្សារទួលទំពួង​ សំភារៈ ...
Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស

សេងហាងសាឡន

$ 1,700 Include some material
សេងហាងសាឡន តម្លៃសេង1700$អាចចរចារបាន បូកឥវ៉ាន់អ៊ុតសក់ទាំងអស់ នៅថ្ ...
សេងហាងសាឡន តម្លៃសេង1700$អាចចរចារបាន បូកឥវ៉ាន់អ៊ុតសក់ទាំងអស់ នៅថ្ ...
  • កំណត់ពាក្យសម្ងាត់ឡើងវិញ

  • ស្វែងរក

    $ 300 ទៅ $ 2,500,000

    $ 300 ទៅ $ 2,500,000

    $ 300 ទៅ $ 2,500,000

  • បញ្ជីរបស់យើង

បញ្ជីប្រៀបធៀប