បានចុះបញ្ជីនៅក្នុង យានដ្ឋានជួសជុលរថយន្ត

Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស
ការផ្តល់ជូនថ្មី

សេងហ្គារាសលាងឡាន​(បន្ទាន់)

$ 20,000 Urgently
សេងហ្គារាសលាងឡាន​(បន្ទាន់) តម្លៃ​20000$ មានភ្ញៀវស្រាប់ ទីតាំងក្រ ...
សេងហ្គារាសលាងឡាន​(បន្ទាន់) តម្លៃ​20000$ មានភ្ញៀវស្រាប់ ទីតាំងក្រ ...
Biz for Sale
​កំពុងដំណើរការ

សេងការ៉ាសជួសជុលរថយន្ដ​បន្ទាន់

$ 35,000
ទីតាំង: នៅលើផ្លូវម៉ុងរិទ្ធី ក្បែរ AEON2 យានដ្ឋានជួសជុលរថយន្តយើងខ្ញុំដោយមូលហេតុផ្ទាល់ខ្ល [ច្រើនទៀត]
ទីតាំង: នៅលើផ្លូវម៉ុងរិទ្ធី ក្បែរ AEON2 យានដ្ឋានជួសជុលរថយន្តយើងខ្ញុំដោយមូលហេតុផ្ទាល់ខ្លួន ត្រូវការសេងបន្ទាន់, មា [ច្រើនទៀត]
  • កំណត់ពាក្យសម្ងាត់ឡើងវិញ

  • ស្វែងរក

    $ 300 ទៅ $ 2,500,000

    $ 300 ទៅ $ 2,500,000

    $ 300 ទៅ $ 2,500,000

  • បញ្ជីរបស់យើង

បញ្ជីប្រៀបធៀប