លទ្ធផលស្វែងរករបស់អ្នក

(English) JAPAN QUALITY SUSHI BIZ FRANCHISE

$ 2,380 FC start up fee
បន្ថែមទៅចំណូលចិត្ត
602

Description

សូមទោស, ការស្វែងរកមួយនេះមានតែនៅក្នុង “អង់គ្លេស (ស.រ.អ)“.

លេខសម្គាល់: 30685
តម្លៃ: $ 2,380 FC start up fee
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន: SUSHIYA
ឆ្នាំបង្កើត: 2020
ចុះបញ្ជីអាករ: បាទ
ព័ត៌មានអំពីក្រុមហ៊ុន: បាទ
តើអ្នកណាអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំ?: People who operate F&B business before. People who has property to run this Franchise business.
ពត៌មានអំពីយីហោ: Feel free to contact us!

ទាក់ទងខ្ញុំ

Schedule a showing?
អ្នកអាចឆ្លើយតបសារឯកជនពីទំព័រ "ប្រអប់ទទួល" នៅក្នុងគណនីអ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នក។

បញ្ជីស្រដៀងគ្នា

Franchise
ការផ្តល់ជូនពិសេស
ពិសេស

ROLL ROLL ICE CREAM! YUMMY!

$ 4,980 Initial Fee
From Mar 2021. We are offering franchise opportunity for Cambodi ...
From Mar 2021. We are offering franchise opportunity for Cambodi ...
  • កំណត់ពាក្យសម្ងាត់ឡើងវិញ

  • ស្វែងរក

    $ 300 ទៅ $ 2,500,000

    $ 300 ទៅ $ 2,500,000

    $ 300 ទៅ $ 2,500,000

  • បញ្ជីរបស់យើង

បញ្ជីប្រៀបធៀប